Top Tag

ความแตกต่างของ Gen ต่างๆ

Gen B, Gen X, Gen Y และ Gen Z อยู่ในกลุ่มอายุเท่าไร มีความแตกต่างอย่างไร Generation หรือที่เรียกสั้นๆว่า Gen คือ การแบ่งกลุ่มประชากรตามหลักประชากรศาสตร์ (Demography) โดยมีการแบ่ง Gen ตามช่วงปีเกิด โดยจะแบ่งเป็น 5 Gen คือ GenRead More

Leave a comment